Privātuma politika

SIA “Lielais Dzintars” privātuma atruna

SIA “Lielais Dzintars” (turpmāk - Koncertzāle) veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk - Datu subjekts) vispārīgu informāciju par Koncertzāles veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Koncertzāle ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Koncertzālei, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

1. Pārzinis
SIA “Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: +371 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

2. Personu datu aizsardzības speciālists
Personas datu aizsardzības speciālista elektroniskais pasts: info@fpdd.lv
Tālruņa numurs: +371 28664223

Datu subjekti var vērsties pie personas datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Koncertzāle un par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

3. Personas datu iegūšana un apstrāde
Koncertzāle iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Koncertzāle Datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot e-pastu, saglabājot fotogrāfiju vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi veic Koncertzāles darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām Koncertzālei ir noslēgts līgums par datu apstrādi.

4. Koncertzāles veiktās personas datu apstrādes
Koncertzāle apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.
1) Videonovērošanas veikšana (sk. papildus informāciju: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību).
2) Fotografēšana un filmēšana pasākumu laikā (sk. papildus informāciju: fotografēšana un filmēšana, iegūto materiālu publicēšana un glabāšana koncertzāles publicitātes un mārketinga nolūkos).
3) Informatīvu paziņojumu nosūtīšana (sk. papildus informāciju: informatīvu paziņojumu nosūtīšana elektroniskajā pastā pārdošanas veicināšanai un lojalitātes stiprināšanai, kā arī vērtējuma par klientu apkalpošanas kvalitāti iegūšanai).
4) Ekskursiju organizēšana Koncertzālē (sk. papildus informāciju: ekskursiju rezervāciju veikšana un uzskaite).
5) Pasākumu ieejas karšu rezervēšana (sk. papildus informāciju: pasākumu ieejas karšu rezervācijas veikšana).
6) Iesūtīto iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību apstrāde (sk. papildus informāciju: iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude).
7) Maksājumu dokumentu sagatavošana (sk. papildus informāciju: klientu maksājumu administrēšana).
8) Sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē (sk. papildus informāciju: sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē).

5. Personas datu glabāšana
Personas datus Koncertzāle glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Koncertzāle glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Koncertzāle var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Koncertzāle spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Koncertzāle, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

6. Datu subjekta tiesības
Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Koncertzāle Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Koncertzālei Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Koncertzālei ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Koncertzāle iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

7. Informācijas apmaiņa
Koncertzāle var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams, vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.
Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Koncertzāles vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Koncertzāles funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.
Koncertzāle var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

8. Cita informācija
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Koncertzāles veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Koncertzāli vai ar Koncertzāles datu aizsardzības speciālistu.
Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Koncertzāles tīmekļa vietnē www.lielaisdzintars.lv sadaļā Privātuma politika. Koncertzālei ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu.