Privātuma politika

SIA “Lielais Dzintars” privātuma atruna

SIA “Lielais Dzintars” (turpmāk - Koncertzāle) veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk - Datu subjekts) vispārīgu informāciju par Koncertzāles veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Koncertzāle ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Koncertzālei, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

1. Pārzinis
SIA “Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: +371 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

2. Personu datu aizsardzības speciālists
Personas datu aizsardzības speciālista elektroniskais pasts: info@fpdd.lv
Tālruņa numurs: +371 28664223

Datu subjekti var vērsties pie personas datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Koncertzāle un par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

3. Personas datu iegūšana un apstrāde
Koncertzāle iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Koncertzāle Datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot e-pastu, saglabājot fotogrāfiju vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi veic Koncertzāles darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām Koncertzālei ir noslēgts līgums par datu apstrādi.

4. Koncertzāles veiktās personas datu apstrādes


Personas datu apstrādesApstrādātie personas datiMērķisTiesiskais pamats personas datu apstrādeiPersonas datu iespējamie saņēmējiVai personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonasPersonas datu glabāšanas termiņi
Video-novērošanas veikšanaPersonas attēlsNoziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību.Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts), veicot videonovērošanu pie Koncertzāles ieejām un Koncertzālē, lai nodrošinātu īpašuma aizsardzību. • SIA “Lielais Dzintars” pilnvarotie darbinieki (videonovērošanas veikšana, ierakstu izsniegšana);
• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (videonovērošanas sistēmas uzturētājs).

-Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 7 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku. 
Fotografēšana un filmēšana pasākumu laikāPersonas attēlsFotografēšana un filmēšana, iegūto materiālu publicēšana un glabāšana koncertzāles publicitātes un mārketinga nolūkos.Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Fotogrāfijas un video var tikt izvietoti Koncertzāles tīmekļa vietnē www.lielaisdzintars.lv un sociālo tīklu Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Youtube.com kontos.• SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (apstrādā, glabā, publicē);
• Mākslinieki, kas uzstājas konkrētā pasākumā;
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (fotogrāfi, video operatori, elektro-niskā pasta un datortehnikas uzturētāji);
• Jebkura cita persona, kas piekļūst publicē-tajiem materiāliem.

Izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.• Sociālo tīklu kontos publicētās fotogrā-fijas/video - 1 gadu pēc publicēšanas;
• Koncertzāles mājas lapā publicētās fotogrāfijas/video - 3 gadus pēc publicēšanas;
• Fotogrāfijas un video, kas atrodas Koncertzāles datu nesējos - 5 gadus. Pēc izvērtēšanas tiks atlasīti materiāli, kuri glabājami pastāvīgi vēstures dokumentēšanas nolūkos.


Informatīvu paziņojumu nosūtīšanaElektroniskā pasta adreseInformatīvu paziņojumu nosūtīšana elektroniskajā pastā pārdošanas veicināšanai un lojalitātes stiprināšanai, un vērtējuma par klientu apkalpošanas kvalitāti iegūšanai. Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).• SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (piekrišanas saņemšana, apstrāde, paziņojuma nosūtīšana), Klientu apkalpošanas daļa (piekrišanas atsaukšanas apstrāde);
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (paziņojumu nosūtīšanas risinājuma uzturētājs, elektroniskā pasta uzturētājs).

• Izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.
• Izmantojot MailChimp pakalpojumu (paziņojuma nosūtī-šanas risinājums). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - The Rocket Science Group LLC no 21.11.2016. līdz 16.12.2019. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.

Līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā nosūtot piekrišanas atsaukumu no reģistrētā e-pasta uz e-pastu info@lielaisdzintars.lv, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. 
Ekskursiju organizēšana KoncertzālēEkskursijas pieteicēja vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona nr. vai e-pasts), organizācijas/skolas nosaukums Ekskursiju rezervāciju veikšana un uzskaitePārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Pārzinis organizē ekskursijas Koncertzālē, veicot gan ekskursiju rezervāciju, gan to uzskaiti. • SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa (veic rezervācijas), Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (veic rezervācijas, analizē statistiku), gids (saņem informāciju par ekskursijas grupas atbildīgo personu);
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (elek-troniskā pasta uzturētāji, gidi).


Personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Koncertzālei izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts, dokumenti). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.1 gadu 3 mēnešus no rezervācijas veikšanas brīža.
Pasākumu ieejas karšu rezervēšanaPersonas vārds un kontaktinformācijaPasākumu ieejas karšu rezervācijas veikšanaPārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Koncertzālē tiek organizēti arī bezmaksas pasākumi, uz kuriem izgatavo ieejas kartes. Pēc pasākuma izsludināšanas tiek veikta vietu rezervācija.• SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa (veic rezervācijas, organizē saziņu ar kontaktpersonu un ieejas karšu izsniegšanu);
• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskā pasta uzturētājs).

Personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Koncertzālei izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.Līdz ieejas karšu izsniegšanas brīdim.
Iesūtīto iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību apstrādeVārds, uzvārds, personas kods, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa nr. un citi dati, ko norāda iesniedzējsIesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude, atbildes sniegšana.Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “c“ apakšpunkts, Iesniegumu likums).• SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa, apsargi (saņem iesniegumus, vēstules), Biroja vadītāja (saņem, apstrādā iesniegu-mus, reģistrē lietvedības sistēmā, organizē iekšējo informācijas apmaiņu);
• Citi SIA “Lielais Dzintars” darbinieki atbilstoši kompetencei;
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (elektroniskā pasta, datortehnikas uztu-rētājs, lietvedības sistēmas uzturētājs).

Personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Koncertzālei izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.2 gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un informācijas sniegšanas.
Maksājumu dokumentu sagatavošanaVārds, uzvārds,
personas kods, adrese

Klientu maksājumu administrēšanaTiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts, likums ''Par grāmatvedību'', Ministru kabineta 11.02.2014.noteiku-mi Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība").SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa (izraksta kvīti, sagatavo aktu, atgriež maksājumu, rekvizītu ievadīšana čekā), Grāmatvedība (apstrādā maksājumu dokumentus).-5 gadus
 Anketēšana pirms pasākuma (personalizēta ieejas biļete)Personas vārds, uzvārds, telefona nr.

 
Nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, organizējot kultūras pasākumus.Uzdevumu izpilde, ko pārzinis veic sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunkts, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"), lai veicinātu kultūras dzīves attīstību, ievērojot normatīvajos aktus ietvertos drošības pasākumus.

 
• SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas vadītāja un pārdošanas speciāliste (anketu iegūšana un glabāšana);

• Slimību profilakses un kontroles centrs - tikai pēc pieprasījuma, ja pasākuma laikā varētu būt notikusi saskarsme ar Covid-19 inficētu personu.
 Personas dati tiks glabāti 1 mēnesi pēc pasākuma norises.


Sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnē lielaisdzintars.lv
SIA “Lielais Dzintars” ir šīs tīmekļa vietnes Pārzinis. Tīmekļa vietnē lielaisdzintars.lv tiek izmantotas sīkdatnes.

Lietojot vietni, jums ir iespēja piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai. Piekrītot jūs apstipriniet, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām.

Ja izvēlāties nepiekrist sīkdatņu izmatošanai vai vēlaties atcelt iepriekš sniegtu piekrišanu, tad jums nepieciešams veikt izmaiņas savas ierīces interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos.

Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām, lai atcerētos jūsu norādītos valodas iestatījumus, piefiksētu, vai jums jau ir rādīts paziņojums par to, ka lielaisdzintars.lv mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Kā arī, lai varētu veikt satura kvalitātes uzlabošanu un satura pielāgošanu lietotāju vajadzībām, ko apkopo un analizē mājaslapā izvietotā statistikas uzskaites programma "Google Analytics".

Informācija par sīkdatnēm 
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Mājas lapā lielaisdzintars.lv lietoto sīkdatņu saraksts
Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt mājaslapu par izmantojamu, nodrošina pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām mājaslapā. Šādas sīkdatnes parasti tiek iestatītas tikai atbilstoši lietotāja veiktajām darbībām, kuras veido pakalpojumu pieprasījumu, piemēram, konfidencialitātes iestatījumu iestatīšana vai pieteikšanās.


NosaukumsSīkdatnes tipsPakalpojumu sniedzējsNolūksTermiņšVeids
cookieconsent_statusPirmās puses sīkdatnelielaisdzintars.lvNosaka vai lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanas noteikumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu1 gadsHTTP
laravel_sessionPirmās puses sīkdatnelielaisdzintars.lvMājas lapas satura augšupielādēšanai un atjaunošanai1 dienaHTTP

Statistikas un mājas lapas veiktspējas uzlabošanas sīkdatnes – ļauj uzskaitīt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi lapas pārzinis var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas sadaļas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa šo vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes savāc, tiek apkopota anonīmi.


NosaukumsSīkdatnes tipsPakalpojumu sniedzējsNolūksTermiņšVeids
_gaPirmās puses sīkdatnelielaisdzintars.lvReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.2 gadiHTTP
_gatPirmās puses sīkdatnelielaisdzintars.lvIzmanto, lai fiksētu pieprasījumu ātrumu uz serveri.1 dienaHTTP
_gidPirmās puses sīkdatnelielaisdzintars.lvReģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.1 dienaHTTP

Personas piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana
Sīkdatņu iestatījumus jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "Iespējas", ‘’Settings’’ vai "Preferences". Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu mājaslapās:

• Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies).

Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

5. Personas datu glabāšana
Personas datus Koncertzāle glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Koncertzāle glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Koncertzāle var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Koncertzāle spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Koncertzāle, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

6. Datu subjekta tiesības
Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Koncertzāle Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Koncertzālei Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Koncertzālei ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Koncertzāle iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.

Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Datu subjekta tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.


7. Informācijas apmaiņa
Koncertzāle var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams, vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Koncertzāles vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Koncertzāles funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Koncertzāle var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

8. Cita informācija
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Koncertzāles veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Koncertzāli vai ar Koncertzāles datu aizsardzības speciālistu.

Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Koncertzāles tīmekļa vietnē www.lielaisdzintars.lv sadaļā Privātuma politika. Koncertzālei ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu.