Privātuma politika


SIA “Lielais Dzintars” privātuma atruna

SIA “Lielais Dzintars” (turpmāk - Koncertzāle) veiktās personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk  Datu subjekts) vispārīgu informāciju par Koncertzāles veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Koncertzāle ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk  Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Koncertzālei, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

1. Pārzinis
SIA “Lielais Dzintars”
Reģistrācijas Nr.42103067790
Adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: +371 63424555, elektroniskā pasta adrese: birojs@lielaisdzintars.lv

2. Personu datu aizsardzības speciālists
Personas datu aizsardzības speciālista elektroniskais pasts: info@fpdd.lv
Tālruņa numurs: +371 28664223
Datu subjekti var vērsties pie personas datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Koncertzāle un par Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

3. Personas datu iegūšana un apstrāde
Koncertzāle iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Koncertzāle Datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot e-pastu, saglabājot fotogrāfiju vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi veic Koncertzāles darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām Koncertzālei ir noslēgts līgums par datu apstrādi.

4. Koncertzāles veiktās personas datu apstrādes

Personas datu apstrādes Apstrādātie personas dati Mērķis Tiesiskais pamats personas datu apstrādei Personas datu iespējamie saņēmēji Vai personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Personas datu glabāšanas termiņi
Video novērošanas veikšana Personas attēls Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību. Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts), veicot videonovērošanu pie Koncertzāles ieejām un Koncertzālē, lai nodrošinātu īpašuma aizsardzību. • SIA “Lielais Dzintars” pilnvarotie darbinieki (videonovērošanas veikšana, ierakstu izsniegšana);
• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (videonovērošanas sistēmas uzturētājs).
- Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 7 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses, dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.
Fotografēšana un filmēšana pasākumu laikā Personas attēls Fotografēšana un filmēšana, iegūto materiālu publicēšana un glabāšana koncertzāles publicitātes un mārketinga nolūkos. Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Fotogrāfijas un video var tikt izvietoti Koncertzāles tīmekļa vietnē www.lielaisdzintars.lv un sociālo tīklu Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, Youtube.com kontos. • SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (apstrādā, glabā, publicē);
• Mākslinieki, kas uzstājas konkrētā pasākumā;
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (fotogrāfi, video operatori, elektro-niskā pasta un datortehnikas uzturētāji);
• Jebkura cita persona, kas piekļūst publicē-tajiem materiāliem.
Izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK. • Sociālo tīklu kontos publicētās fotogrā-fijas/video  1 gadu pēc publicēšanas;
• Koncertzāles mājas lapā publicētās fotogrāfijas/video  3 gadus pēc publicēšanas;
• Fotogrāfijas un video, kas atrodas Koncertzāles datu nesējos  5 gadus. Pēc izvērtēšanas tiks atlasīti materiāli, kuri glabājami pastāvīgi vēstures dokumentēšanas nolūkos.
Informatīvu paziņojumu nosūtīšana Elektroniskā pasta adrese Informatīvu paziņojumu nosūtīšana elektroniskajā pastā pārdošanas veicināšanai un lojalitātes stiprināšanai, un vērtējuma par klientu apkalpošanas kvalitāti iegūšanai. Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts). • SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (piekrišanas saņemšana, apstrāde, paziņojuma nosūtīšana), Klientu apkalpošanas daļa (piekrišanas atsaukšanas apstrāde);
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (paziņojumu nosūtīšanas risinājuma uzturētājs, elektroniskā pasta uzturētājs).
• Izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EUU.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.
• Izmantojot MailChimp pakalpojumu (paziņojuma nosūtī-šanas risinājums). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību  The Rocket Science Group LLC no 21.11.2016. līdz 16.12.2019. ir iekļauti EUU.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK.
Līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā nosūtot piekrišanas atsaukumu no reģistrētā e-pasta uz e-pastu info@lielaisdzintars.lv, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.
Informatīvu paziņojumu nosūtīšana Ekskursijas pieteicēja vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona nr. vai e-pasts), organizācijas/skolas nosaukums Ekskursiju rezervāciju veikšana un uzskaite Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Pārzinis organizē ekskursijas Koncertzālē, veicot gan ekskursiju rezervāciju, gan to uzskaiti. • SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa (veic rezervācijas), Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļa (veic rezervācijas, analizē statistiku), gids (saņem informāciju par ekskursijas grupas atbildīgo personu);
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (elek-troniskā pasta uzturētāji, gidi).
Personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Koncertzālei izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts, dokumenti). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību  Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK. 1 gadu 3 mēnešus no rezervācijas veikšanas brīža.
Pasākumu ieejas karšu rezervēšana Personas vārds un kontaktinformācija Pasākumu ieejas karšu rezervācijas veikšana Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Koncertzālē tiek organizēti arī bezmaksas pasākumi, uz kuriem izgatavo ieejas kartes. Pēc pasākuma izsludināšanas tiek veikta vietu rezervācija. • SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa (veic rezervācijas, organizē saziņu ar kontaktpersonu un ieejas karšu izsniegšanu);
• Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskā pasta uzturētājs).
Personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Koncertzālei izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK. Līdz ieejas karšu izsniegšanas brīdim.
Iesūtīto iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību apstrāde Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa nr. un citi dati, ko norāda iesniedzējs Iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude, atbildes sniegšana. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “c“ apakšpunkts, Iesniegumu likums). • SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa, apsargi (saņem iesniegumus, vēstules), Biroja vadītāja (saņem, apstrādā iesniegu-mus, reģistrē lietvedības sistēmā, organizē iekšējo informācijas apmaiņu);
• Citi SIA “Lielais Dzintars” darbinieki atbilstoši kompetencei;
• Pārziņa nolīgtie apstrādātāji (elektroniskā pasta, datortehnikas uztu-rētājs, lietvedības sistēmas uzturētājs).
Personas dati var tikt apstrādāti (glabāti) ārpus ES un EEK zonas Koncertzālei izmantojot Google LCC pakalpojumu G Suite (elektroniskais pasts). Datu apstrāde tiks veikta pamatojoties uz atbilstošām garantijām par aizsardzības līmeņa pietiekamību - Google LLC no 22.09.2016. līdz 17.09.2020. ir iekļauti EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK. 2 gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un informācijas sniegšanas.
Maksājumu dokumentu sagatavošana Vārds, uzvārds, personas kods, adrese Klientu maksājumu administrēšana Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts, likums ''Par grāmatvedību'', Ministru kabineta 11.02.2014.noteiku-mi Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"). SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas daļa (izraksta kvīti, sagatavo aktu, atgriež maksājumu, rekvizītu ievadīšana čekā), Grāmatvedība (apstrādā maksājumu dokumentus). - 5 gadus
Anketēšana pirms pasākuma (personalizēta ieejas biļete) Personas vārds, uzvārds, telefona nr. Nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, organizējot kultūras pasākumus. Uzdevumu izpilde, ko pārzinis veic sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunkts, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"), lai veicinātu kultūras dzīves attīstību, ievērojot normatīvajos aktus ietvertos drošības pasākumus. • SIA “Lielais Dzintars” klientu apkalpošanas vadītāja un pārdošanas speciāliste (anketu iegūšana un glabāšana);
• Slimību profilakses un kontroles centrs  tikai pēc pieprasījuma, ja pasākuma laikā varētu būt notikusi saskarsme ar Covid-19 inficētu personu.
Personas dati tiks glabāti 1 mēnesi pēc pasākuma norises.

5. Personas datu glabāšana

Personas datus Koncertzāle glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Koncertzāle glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Koncertzāle var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Koncertzāle spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Koncertzāle, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

6. Datu subjekta tiesības
Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Koncertzāle Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Koncertzālei Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Koncertzālei ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Koncertzāle iesāks ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.

Datu subjektam ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Datu subjekta tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

7. Informācijas apmaiņa
Koncertzāle var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams, vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Koncertzāles vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Koncertzāles funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Koncertzāle var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

8. Cita informācija
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Koncertzāles veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Koncertzāli vai ar Koncertzāles datu aizsardzības speciālistu.

Privātuma politikas aktuālā versija vienmēr tiks publicēta Koncertzāles tīmekļa vietnē www.lielaisdzintars.lv sadaļā Privātuma politika. Koncertzālei ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu.